Kořeny alternativního stravování aneb někde to začít muselo – 2. část

Od : | 0 Komentářů | On : Leden 15, 2015 | Kategorie : O lidech

Kořeny alternativního stravování aneb někde to začít muselo

V prvním díle jsme se seznámili se šesti muži, kteří byli učiteli či vůdci své doby. Některé z nás inspirují doposud. Dnes vám přinesu dalších šest, jejichž jména hrdě prezentujeme v učebnicích jako ty nejlepší z nejlepších.

Seneca

Seneca – světově známý římský filozof. Jeho velkou inspirací bylo Pythagorovo učení o posmrtném převtělování duší. Šlo vlastně o důvod k vegetariánství nejen Pythagora, ale mnoho jeho následovníků. Tato teorie, pokud v ní skutečně uvěřili, v nich totiž při konzumaci masa nějakého tvora, probouzela pocit viny. Báli se možnosti, že zabili někoho sobě blízkého – rodiče nebo jiného příbuzného. Seneca tuto teorii blíže vysvětluje ve svých textech, které jsem pro vás přeložila zde.

If the theory is true, it is a mark of purity to refrain from eating flesh; if it be false, it is economy. And what harm does it do to you to give such credence? I am merely depriving you of food which sustains lions and vultures.

Pokud je tato teorie pravdivá, je bezmasé stravování znakem čistoty; pokud pravdivá není, jde o způsob života přinejmenším ekonomický. Jakou škodu tedy udělá, jestliže budeme Pythagorovu teorii považovat za důvěryhodnou? Já se pouze zříkám stravy, která živý lvi a supi.

Ovidius NasoOvidius Naso – patří mezi největší římské básníky. V učebnicích dějepisu se dozvíte o dramatech jeho života. Dočtete se o vyhnanství a později udělené milosti. Je možné snadno dohledat informace týkající se jeho tvorby, ale co se nikde veřejně neuvádí je to, že i Ovidius Naso byl vegetarián a rozhodně se tím netajil. Jeho básnická díla jsou plná textů, v nichž vyjadřuje nechuť k zabíjení zvířat pro lidské potěšení.

 

Forbear, O Mortals! to pollute your bodies with such abominable food. There are the farinacea, there are the fruits which bear down the branches with their weight, and there are the grapes swelling on the vines there are the sweet herbs; there are those that may be softened by the flame and become tender. Nor is the milky juice denied you ; nor honey, redolent of the flower of thyme. The lavish Earth heaps up her riches and her gentle foods and offers you dainties without blood and without slaughter.

Chraňte se, poskvrňovat svá těla, vy smrtelní lidé, hanebným jídlem! Je obilí tady a ovoce stromů, větve k zemi jež sklání, jsou hrozny zde bujného vína, jsou zde plodiny sladké a ty, jež na ohni péci, ve vodě vařit možno. Vždyť vám nikdo nebere mléko, nebere sladký med, jenž voní mateřídouškou. Štědrá rodička země vám bohatství dává i pokrm, bez vraždy, bez všeho krveprolití. Cožpak nemůže člověk, leč záhubou jiného tvora ukojit hlad žaludku?

Victor Hugo

Victor Hugo – je jeden z nejznámějších spisovatelů, autor Chrámu Matky Boží v Paříži, Bídníků… kdo by jeho jméno neznal? Kromě svých, v historii velice významných děl, se však nezdráhal vyjádřit k lidské krutosti.

 

 

 

First it was necessary to civilize man in relation to man. Now it is necessary to civilize man in relation to nature and the animals.

Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka k přírodě a zvířatům.

Animals run no risk of going to hell, they are there already.

Zvířata se neobávají toho, že půjdou do pekla. Oni v něm totiž už jsou.

thomas-alva-edisonThomas Alva Edison – jméno, které máme spojené s technikou a vynalézáním. Jde o jednoho z největších průkopníků všech dob. Na jeho jméno je zapsáno téměř 1700 patentů, a jistě vám nemusím představovat jeho dva nejznámější vynálezy – fonograf a žárovku. Thomas Alva Edison byl vegetarián a rozhodně se za to nestyděl. “Jsem vegetarián a zásadně odmítám alkohol z důvodů, abych mohl co nejvíce využít svůj mozek,” řekl.

 

Non-violence leads to the highest ethics, which is the goal of all evolution.  Until we stop harming all other living beings, we are still savages.

Nenásilí vede k nejvyšší etice, jež je cílem veškeré evoluce. Dokud nepřestaneme ubližovat všem ostatním živým bytostem, jsme stále divoši.

Ralph_Waldo_Emerson

Ralph Waldo Emerson – byl americkým esejistou, básníkem a vůdcem náboženského hnutí transcendentalismu. Byl považován za jednoho z největších řečníků své doby. Určitě jste od něj slyšeli již mnoho výroků, i když třeba netušíte, že k němu patří. Spadá mezi ně například tento: “Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. Nechoď tam, kudy vede cesta, raději jdi směrem, kterým cesta nevede a zanech stopu.

 

You have just dined, and however scrupulously the slaughterhouse is concealed in the graceful distance of miles, there is complicity.

Právě jsi dovečeřel; jakkoliv daleko jsou jatka, jsi spoluviník.

romain rollandRomain Rolland – byl francouzským spisovatelem oceněným Nobelovou cenou za literaturu. Je autorem nesčetného množství esejí, her, novel a to ať už filozofického, historického nebo fiktivního rázu. Kromě toho se s obrovským zápalem zastával zvířat: “Krutost ke zvířatům a lhostejnost k jejich utrpení je nejhorší hřích člověka. To je základ lidské zkaženosti. Nikdy jsem nedokázal myslet na tato miliony trpěná a snášená muka, aniž by mě to nestísňovalo. Když je člověk původcem tolikého utrpení, jaké má právo si stěžovat, když se sám souží?

To a man whose mind is free there is something even more intolerable in the sufferings of animals than in the sufferings of man. For with the latter it is at least admitted that suffering is evil and that the man who causes it is a criminal. But thousands of animals are uselessly butchered every day without a shadow of remorse. If any man were to refer to it, he would be thought ridiculous. And that is the unpardonable crime.

Člověku, jehož mysl je svobodná: V utrpení zvířat je něco více nesnesitelného, jak v utrpení člověka. V případě lidského soužení alespoň uznáváme, že je utrpení špatné a ten, kdo ho způsobuje je zločinec. Přesto jsou tisíce zvířat  zbytečně vyvražďovány každý den bez náznaku lítosti. Pokud by kdokoliv na tuto sitauci poukázal, byl by považován za směšného. A to je neodpustitelný zločin.

Mohlo by vás zajímat:

Kořeny alternativního stravování aneb někde to začít muselo – 1. část

Kořeny alternativního stravování aneb někde to začít muselo – 3. část

Napsat komentář

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde