Seneca

2 komentáře | Leden 15, 2015

Seneca

Slíbila jsem vám překlady Senecových textů týkajících se vegetariánství. Jde o jakousi obranu Pythagorovy teorie. Sami ve finále uvidíte na základě jaké myšlenky, či víry přešlo tisíce mužů a žen středověku na bezmasou stravu.

—————————————–

Sotion (Seneca’s tutor) used to tell me why Pythagoras abstained from animal food, and why, in later times, Sextius did also. In each case, the reason was different, but it was in each case a noble reason.

Sotion (Senecův učitel) mi vyprávěl o tom, proč se Pythagoras vzdal potravy ze zvířat, a proč, v pozdější době, Sextius učinil stejně. Měli sice odlišný, přesto v obou případech velice vznešený důvod.

Sextius believed that man had enough sustenance without resorting to blood, and that a habit of cruelty is formed whenever butchery is practised for pleasure. Moreover, he thought we should curtail the sources of our luxury; he argued that a varied diet was contrary to the laws of health, and was unsuited to our constitutions.

Sextius věřil, že má člověk dostatek potravy, aniž by se uchýlil ke krveprolití, a že krutost vzniká, je-li dopuštěno k masakru pro potěšení. Mimojiné si myslel, že bychom měli omezit zdroje našeho luxusu, argumentoval, že masitá strava je v rozporu se zákony zdravého stravování a že je nevhodná pro naše tělo.

Pythagoras, on the other hand, held that all beings were interrelated, and that there was a system of exchange between souls which transmigrated from one bodily shape into another. If one may believe him, no soul perishes or ceases from its functions at all, except for a tiny interval—when it is being poured from one body into another.

Pythagoras, na druhou stranu, věřil, že jsou všechny bytosti propojené, a že existuje jakýsi systém výměny mezi dušemi, které cestují z jedné tělesné formy do druhé. Pokud byste mu uvěřili, znamenalo by to, že žádná duše nezahyne, jen na malý okamžik vystoupí z těla, než se opět přelije do jiné živoucí formy.

We may question at what time and after what seasons of change the soul returns to man, when it has wandered through many a dwelling-place; but meantime, he made men fearful of guilt and parricide, since they might be, without knowing it, attacking the soul of a parent and injuring it with knife or with teeth—if, as is possible, the related spirit be dwelling temporarily in this bit of flesh!

Můžeme polemizovat nad otázkou kdy a po jaké době se duše po smrti jednoho těla vrací na tento svět, tato teorie vyvolala v člověku strach a případnou vinu z otcovraždy, na které by se v takové situaci mohl podílet, aniž by to věděl – útok na duši rodiče a její zranění nožem nebo zuby – taková byla možnost, jestliže duše přebývala právě v tomto kousku masa.

When Sotion had set forth this doctrine, supplementing it with his own proofs, he would say: “You do not believe that souls are assigned, first to one body and then to another, and that our so-called death is merely a change of abode? You do not believe that in cattle, or in wild beasts, or in creatures of the deep, the soul of him who was once a man may linger? You do not believe that nothing on this earth is annihilated, but only changes its haunts? And that animals also have cycles of progress and, so to speak, an orbit for their souls, no less than the heavenly bodies, which revolve in fixed circuits?

Když Sotion uvedl tuto doktrínu, podporujíc ji vlastními důkazy, řekl: “Ty nevěříš, že jsou duše přiřazeny, nejdříve k jednomu a potom k jinému tělu, a naše takzvaná smrt je pouhou změnou příbytku? Nevěříš, že dobytek, v divočině šelmy, anebo tvorové z hlubin mohou nést duši, která kdysi patřila člověku? Ty nevěříš, že nic na této zemi nemůže být zničeno, jelikož pouze měníme svou podobu? A že zvířata také zažívají pokrok a mají, tak říkajíc, oběžné dráhy pro své duše, které se stejně jako planety obíhají ve svých stálých drahách.

Great men have put faith in this idea; therefore, while holding to your own view, keep the whole question in abeyance in your mind. If the theory is true, it is a mark of purity to refrain from eating flesh; if it be false, it is economy. And what harm does it do to you to give such credence? I am merely depriving you of food which sustains lions and vultures.”

Velký muž vložil víru do této myšlenky; proto, zatímco se držíš vlastního pohledu, ponechej celou otázku v koutku své mysly. Pokud je tato teorie pravdivá, je bezmasé stravování znakem čistoty; pokud pravdivá není, jde o způsob života přinejmenším ekonomický. Jakou škodu tedy udělá, jestliže budeme Pythagorovu teorii považovat za důvěryhodnou? Já se pouze zříkám stravy, která živý lvi a supi.”

I was imbued with this teaching, and began to abstain from animal food; at the end of the year the habit was as pleasant as it was easy. I was beginning to feel that my mind was more active; though I would not today positively state whether it really was or not.

Toto učení mě oslovilo. Začal jsem se vyhýbat masité stravě. Ke konci roku byl pro mě tento nový zvyk stejně příjemný jako jednoduchý. Má mysl začala být aktivnější než kdy dřív; i když je pravda, že dnes již nedokáži s jistotou říct, jak tomu tehdy vlastně bylo.

 

Komentář (2)

  1. Příspěvek vložila maillotsfoot na 25.10.2016

    This is one awesome blog.Thanks Again.

Napsat komentář

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde